Energiebeleidsverklaring Aurubis Belgium

Energiebeleidsverklaring Aurubis Belgium

Aurubis Belgium is actief in de raffinage van koper, de productie van koper halffabricaten en de winning van edelmetalen. Het recycleren van koper  en edelmetalen bevattend schroot, als grondstof voor onze productieprocessen, neemt hierbij een steeds  belangrijkere plaats in en we zijn er fier op dat we met deze economische activiteit nadrukkelijk participeren in de duurzame ontwikkeling van onze planeet.

Daarmee streeft Aurubis Belgium, wat betreft de uitvoering van haar activiteiten, naar een harmonieus evenwicht tussen de economische , de sociale en de energie aspecten . Met name dragen we zorg voor de harmonieuze integratie van onze activiteiten binnen de omgeving en de gemeenschap waarin we actief zijn. We streven naar een minimale impact op het klimaat en een zo zuinig mogelijk aanwenden energie, waarbij we prioriteit geven aan hernieuwbare vormen van energie . We zoeken voortdurend naar verbetering, die zich inschrijft in onze langetermijnvisie op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Wij, het management van Aurubis Belgium, verbinden ons tot het naleven van deze basisprincipes als drijvende kracht voor de permanente verbetering van onze energie-prestaties . Dit vertaalt zich in de volgende beleidsregels:
- wij  zien  toe  op  een  strikte  toepassing  van  de  relevante  wetgeving,  voorschriften,  normen,  afspraken, overeenkomsten en vereisten betreffende energie;
- wij stimuleren een efficient gebruik van energie . In deze context promoten en maximaliseren wij de recyclage van koperschroot waar technisch, economisch en energetisch mogelijk;
- Wij evalueren, zowel absoluut als relatief, onze energieprestaties, waardoor de energie-efficientie van de processen continu verbeterd wordt. De verbruiken van elektriciteit, gas, stoom , perslucht, diverse waters en zuurstof worden maandelijks opgevolgd binnen de productiediensten;
- De energiecoordinator volgt de energieverbruiken op, en stelt deze informatie ter beschikking van alle managers. Hij meldt en bespreekt ook eventuele abnormaliteiten en afwijkingen ;
- Wij stimuleren de permanente aandacht voor en het verantwoord omgaan met energie bij al onze werknemers en deze van onze contractanten;
- Bij  aankoopbeslissingen,  leveranciersevaluaties  en  nieuwe  projecten  wordt  het  energie-aspect  steeds meegenomen;
- Aurubis Belgium is een grote energieverbruiker, en hierdoor dienen wij te beschikken over een energieplan . Aurubis neemt deel aan de EnergieBeleidsOvereenkomt (EBO);
- Aurubis Belgium, als VER (Verhandelbare Emissie Rechten)-bedrijf, voldoet aan de verplichtingen van het ETS (Emission Trading Scheme) en de C02-emissiehandel ;
- Wij hanteren een beleid van openheid en nauw overleg met de lokale gemeenschap en de overheid.
Wij engageren ons om een efficient energiebeheersysteem te onderhouden dat beantwoordt aan de vereisten van de norm EN 18050001:2018 . In overeenstemming met dit beheersysteem en ter ondersteuning van het energiebeleid stellen wij jaarlijks doelstellingen op die periodiek geevalueerd worden .

Olen, december 2019.

 

E.Lievens     S. Goossens     D. Loret     S. Otten     L. Rosiers


Management Team
Aurubis Belgium 

Font size
Glossary
onoff
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here